Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy kupujícím, zavazuje, že bude tyto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Správcem osobních údajů je prodávající – Magdalena Lapčákova, se sídlem Národního Odboje 774, 739 21, Paskov, identifikační číslo 08580511, adresa elektronické pošty wpuff@seznam.cz, telefon 731165857.
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je kupní smlouva, přičemž zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy a ochrana oprávněných zájmů prodávajícího.
4. Účelem zpracování osobních údajů je plnění práv a povinností vyplývajících nebo souvisejících s kupní smlouvou včetně vedení uživatelského účtu a ochrana oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících zejména v uplatnění práv prodávajícího z kupní smlouvy nebo v obraně před tvrzeními kupujícího v souvislosti s jakoukoli žalobou či obdobným jednáním.
5. Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci prodávajícího pověřeni k vyřizování objednávek kupujícího a osoby dopravující zboží (dopravce).
6. Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu tří (3) let po poskytnutí plnění dle kupní smlouvy a v případě zahájení soudního či jiného řízení za účelem domáhání se práv plynoucích či souvisejících z kupní smlouvou po dobu trvání tohoto řízení. Doba je tímto způsobem stanovena za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího.
7. Práva kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů (informační povinnost):

a) Kupující má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.
b) Správce je povinen zlikvidovat (vymazat) osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny obecně závaznými předpisy stanovené podmínky a kupující o to požádá.
c) Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
d) Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
e) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, nikoli na základě souhlasu kupujícího se zpracováním.
f) V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8. Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 .